Úsilí o omezování množství uhlíku


Program Clean Advantage automaticky kompenzuje emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů tím, že investuje do pestré palety projektů opětovného zalesňování, alternativních energií, biomasy a dalších projektů, a to jak na lokální, tak na globální úrovni; tyto projekty se během roku mohou měnit s ohledem na využití, cenu a další faktory. Kromě těchto projektů spolupracujeme s organizací Arbor Day Foundation na výsadbě stromů a podpoře jejich certifikovaných projektů na snižování CO2. Tyto investice a partneři nám společně umožňují automaticky poskytovat udržitelná řešení pro společnost, zaměstnance a komunitu.

Lokální projekty

Projekt Výsadba a obnova zeleně – Tvrdonice, Česká republika:

V rámci projektu bude v Tvrdonicích vyhrazených několik míst pro výsadbu stromů a obnovu zeleně. V současné době se velké části místních stromů nedostává živin nebo je ohrožena invazivními druhy. Budou tedy vysazeny nové stromy (včetně dlouhověkých a ovocných) a kolem parků a rybníků budou doplněny topoly a keře. Jedním z cílů projektu je i ochrana původních druhů rostlin, proto se vysazují lokální druhy dřevin jako je dub, lípa, morušovník nebo jeřáb oskeruše. Jak se bude projekt rozrůstat a vyvíjet, otevře se i pro veřejnost, která se bude moci účastnit a dále ho zlepšovat. Další informace najdete na stránkách partnera projektu www.environmentalpartnership.org.

Projekt Brno Kníničky Hydro Power – Brno, Česká republika:

Vodní elektrárna Kníničky pod Brněnskou přehradou v Brně-Bystrci byla navržena jako špičkový zdroj určený k vykrývání zvýšené spotřeby elektrické energie v ranních a večerních špičkách. Má svislý turbogenerátor s Kaplanovou turbínou. Přestože maximální využitelný průtok turbíny dosahuje 22 m3/s, maximální využitelný průtok pro optimální provoz činí 17–18 m3/s. Instalovaný výkon elektrárny 3 100 kW se dosáhne při maximálním spádu.

Redukce invazivních a expanzivních druhů rostlin v Krkonošském národním parku – Česká republika:

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem České republiky (1963). Národní park se v současnosti zaměřuje hlavně na ochranu svých lesů a druhově bohatých luk. Invazivní druhy bohužel ohrožují zdraví určitých oblastí parku, jde o Rumex alpinus (šťovík alpský), Lupinus polyphyllus (lupinu mnoholistou), Reynoutria – R. japonica (křídlatky – japonská), R. sachalinensis (sachalinská) a Impatiens glandulifera (netýkavku žláznatou). Vedle zmíněných zavlečených invazivních druhů začínají působit stále větší problémy i druhy místní. Rostliny, mezi které patří poddruh lobellianum kýchavice bílé (Veratrum album subsp. lobellianum) a Senecio ovatus (starček vejčitý), jsou schopné vytvářet monokultury, které se šíří do chráněných společenstev národního parku. Cílem tohoto projektu je tyto invazivní druhy odstranit a zlepšit tak stav luk, lesů a dalších podobných oblastí parku. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) organizuje odborné hospodářské zásahy, které cílí na všechny tyto invazivní druhy. Uplatněním dvacetiletých zkušeností s hubením invazivních či expanzivních druhů chceme odstranit jejich dopady na vybrané luční lokality. Předběžný výběr těchto lokalit může zahrnovat luční enklávy Klínové Boudy, Zadní a Přední Rennerovky, Sklenářovice, Rýchorská Bouda, Studniční Boudy, Modrý Důl a další. Sestavení konečného seznamu lokalit proběhne na začátku vegetačního období podle aktuálního rozšíření cílových druhů.

Celosvětové projekty

Vysoké Tatry – projekt Zasaď strom make a home – Vysoké Tatry, Slovensko:

Od roku 2004 bylo ve Vysokých Tatrách zničeno bouřemi a evropským dřevokazným broukem lýkohubem matným více než tři miliony stromů na ploše 8 737 hektarů. V posledních letech zničil tento brouk více než 2 254 000 stromů na ploše téměř 7 300 hektarů. K řešení tohoto ekologického problému přispěje i projekt „Zasaď strom make a home“ pořádaný organizací ZASAĎ STROM, v rámci kterého budou vysázeny stromy v těch nejvíce postižených oblastech Vysokých Tater. Aby byly stromy zachovány, je jim věnována profesionální péče zahrnující celý proces růstu stromu, péči o dospělé stromy a jejich výsadbu v chráněných zónách, kde se nekácí. Při každoroční výsadbě nových stromů napomáhá projekt k obnově místního prostředí a zanechává tak trvalé dědictví pro příští generace. Více informací získáte na stránkách partnera projektu www.zasadstrom.eu.

Výsadba a obnova v arboretu Banisko – Brezno, Slovensko:

V severozápadní části města Brezno zvané Banisko leží starý sad s historickým významem, který je otevřený pro veřejnost. Organizátoři tohoto projektu plánují veřejný sad ochránit a vylepšit prostřednictvím revitalizace starých ovocných stromů, výsadby nových ovocných stromů a zajištěním pravidelné údržby místa. Těchto aktivit se budou účastnit dobrovolníci – obyvatelé města pod dohledem odborníka na pěstování stromů. Dobrovolníci se také naučí, jak se o sad starat, jak plánovat výsadbu nových stromů a uchránit oblast pro další generace návštěvníků. Více informací získáte na stránkách partnera projektu www.environmentalpartnership.org.

Projekt zalesňování – Podleské vojvodství, Polsko:

Projekt zalesňování v Podleském vojvodství, který prošel validací podle normy ISO 14064-2, má vytvořit původní smíšený les na nevyužívané zemědělské půdě v severním Polsku, která je bez lesních porostů již více než 50 let. Projektová činnost zahrnuje vysazení 24,2 milionu stromů na ploše 3600 hektarů. Bylo zvoleno započítávané období 40 let, přičemž lesní porost na této půdě zůstane trvale nejméně 60 let. Zalesňování bude sledováno, aby se zajistil optimální růst a ujmutí porostů, aby se zmírnilo riziko, že vegetace začne uvolňovat více uhlíku, než ho absorbuje, a zajistilo se úspěšné založení těchto „lesů“. Dalšími přínosy projektu zalesňování je vznik pracovních míst pro výsadbu, zlepšení retence vody, zvýšení biologické různorodosti a posílení odolnosti přírodního prostředí.


Down Arrow

Správní oblast Lipsko – Opětovné zalesňování, Německo:

V německé správní oblasti Lipsko dříve probíhala těžba uhlí, proto je tato oblast nyní zcela bez stromů a přirozených lesů. Opětovné zalesnění společností Arbor Day Foundation bude v konečném důsledku přispívat k ochraně celé oblasti před přívalovými dešti.

Projekt Lohberg 1/2 – Zachytávání metanu v uhelném dole, Německo:

Tento projekt aktivně odčerpává metan z uhelného dolu prostřednictvím aktivního vrtu z opuštěných částí dolu Hugo. 6 kogeneračních jednotek s celkovou kapacitou 8,148 MW bude energií zásobovat veřejnou síť. Využitím této taktiky vytváření energie se podaří vytlačit emise z využívání fosilních paliv. Produkované teplo bude navíc využito k vytápění teplárny a elektrárny Niederrein, odpadne tak potřeba vyrábět teplo běžným způsobem, tedy spalováním topných olejů a zemního plynu. Aby nedocházelo k dvojitému započítaní emisí, nebude toto využití tepla započítáno do vzorce snižovaní emisí CO2 – bude považováno za dodatečnou výhodu.

Zemědělský projekt Clear Plate – Maďarsko:

Základem tohoto programu je změna ve způsobu obdělávání půdy, tedy přechod od dosud užívaného běžného zpracování půdy k šetrným postupům obdělávání, které půdu méně narušují a vedou k nižším emisím. Patří sem ty formy šetrnějšího obdělávání, při kterých se při sklizni rostlinné zbytky ponechávají na povrchu půdy a umožňují uchovat vláhu. Cílem programu je také omezit užívání dusíkatých hnojiv a dalších chemických přípravků a částečně je nahradit organickými látkami: hnojivy na bakteriální bázi a na bázi řas. Použité komplexní hnojivo z listových řas může nahradit 50 kg dusíkaté aktivní látky, a tento zásah významně zlepšuje stabilitu dotčených ekosystémů. Celkový počet stran zapojených do projektu je 369, přičemž drobných zemědělců je 234. Plocha dotčená smlouvou: 79 249,6 ha, z níž 38 225,8 ha (48,3 %) obdělávají drobní zemědělci.

Projekt výsadby aleje v oblasti Várvölgy – Pilisborosjenő, Maďarsko:

Asociace „2097.hu“ – nová místní skupina založená aktivními občany vesnice Pilisborosjenő v kopcovité oblasti severovýchodně od Budapešti – si stanovila za cíl ochranu oblíbené oblasti pro pěší turistiku, rekreační běhání, venčení psů apod. známou pod názvem „Várvölgy“ (Údolí hradů). Tato oblíbená a malebná trasa nabízí krásné výhledy na hory a levandulová pole, s výjimkou asi 500 m dlouhého úseku, který je nepřístupný a obklopený zemědělskými pozemky. Finance z tohoto programu podpoří výsadbu aleje podél tohoto úseku a také vybudování laviček, kde si budou moci kolemjdoucí odpočinout a kochat se výhledy. Tyto aktivity jsou plánovány na rok 2018 a budou prováděny místními občany. Rodiny budou mít možnost adoptovat vysazené stromy, což dále upevní udržitelný rozvoj místní komunity. Více informací získáte na stránkách partnera projektu www.environmentalpartnership.org.

Projekt větrné elektrárny Thera II – Mosonmagyaróvár, Maďarsko:

Činnosti v rámci projektu zahrnují provoz pěti větrných turbín a dodávku čisté energie do maďarské elektrické rozvodné sítě. Projekt Thera II tak přispěje ke snižování emisí skleníkových plynů o odhadovaných 18 000 tun uhlíku, ke snížení emisí škodlivin spojených s provozem tepelných elektráren spalujících fosilní paliva (včetně oxidů SO2, NOx a prachových částic při výchozím scénáři/situaci, kdy nejsou podniknuta žádná opatření) a přispěje tak ke zlepšení stavu místního prostředí i k udržitelnému rozvoji Maďarska.

Projekt fotovoltaické elektrizační soustavy Ningxia Angli Lingwu, Čína:

V rámci projektu bude generována elektřina s využitím obnovitelných zdrojů ze solární fotovoltaické energie, která bude dodávána do distribuční soustavy NWPG, při současném nahrazení ekvivalentního množství elektřiny vyrobené elektrárnami na fosilní paliva připojených do NWPG. Instalovaný výkon projektu je 39 MWp (15 792 solárních modulů s kapacitou 190 W na jednotku, 150 264 solárních modulů s kapacitou 235 W na jednotku a 4 280 solárních modulů s kapacitou 240 W na jednotku) a snižuje se tak emise skleníkových plynů. Očekávána roční dodávka elektrické energie je 54 000 MWh, což přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů nahrazením části dodávek elektřiny z NWPG; koeficient využitelnosti (PLF) projektu činí 15,67 %. Projekt dosahuje snížení emise skleníkových plynů nahrazením ekvivalentního množství elektřiny dodávané z distribuční soustavy NWPG, ve které převládají elektrárny na fosilní paliva. Odhadované roční snížení emisí je 48 402 tCO2e.

Projekt Ecomapua Amazon REDD – Ilha de Marajo, Brazílie:

Projekt Ecomapuá Amazon REDD se nachází v oblasti východní Amazonie na ostrově Marajó ve státě Pará v Brazílii. Marajó Várzea je nesmírně cenný ekosystém, což jen zvyšuje význam tohoto projektu. Hlavním cílem projektu je zabránit neplánovanému odlesňování 86 269,84 ha lesa v soukromém vlastnictví společnosti Ecomapuá Conservação Ltda. Současný projekt předpokládá čisté snížení odlesňování o 4 253,14 ha a snížení emisí CO2 o 1 432 278 tun po celou 30letou dobu životnosti projektu (01.01.2003 – 31.12.2032). Část uhlíkových povolenek bude navíc využita ke zlepšení sociálních a environmentálních podmínek pro místní obyvatelstvo. Ostrov Marajó je klasifikovaný jako místo s extrémně vysokou prioritou pro brazilské ministerstvo životního prostředí, projekt Ecomapuá Amazon REDD proto přispívá ke splnění národních cílů, zachovaní životního prostředí a nabádá k dalšímu úsilí na jeho ochranu v této oblasti a jejím okolí.

Projekt kogenerace na bázi biomasy Henan Xinxiang 24 MW, Čína:

Projekt kogenerace na bázi biomasy Henan Xinxiang 24 MW je realizován v okrese Huixian města Sin-siang v čínské provincii Che-nan, za jeho implementací stojí společnost Xinxiang Tianjie Bio-Power Generation Co., Ltd. Projekt sestává z instalace dvou 12MW kogeneračních zařízení využívajících zbytkovou biomasu; zajišťuje výrobu elektřiny s výkonem 126 709 MWh/rok dodávané do sítě Central China Power Grid, výrobu tepla s výkonem 909 200 GJ/rok a využití zbytkové biomasy pro kogeneraci energie a tepla. Projekt nemá za cíl snížení emisí nahrazením tepla, dosáhne však snížení emisí skleníkových plynů nahrazením ekvivalentní elektrické energie vyráběné společností CCPG energií z kogeneračního zařízení využívajícího zbytkovou biomasu, což je spojeno s nižšími emisemi CO2. Snížením množství skladované zbytkové biomasy se navíc snižují emise CH4. Díky tomu se očekává, že projekt dosáhne snížení emise oxidu uhličitého o 123 858 tCO2e ročně.

Komplexní projekt větrné elektrárny společnosti KMSPL, Bangalore, Indie:

Smyslem projektu je využít dostupného potenciálu větrné energie. Projekt zahrnuje 49 větrných turbín s celkovým instalovaným výkonem 38,275 MWh. Projektu bude generovat přibližně 89,92 miliónů jednotek elektrické energie ročně, které budou prodávané státním elektrárnám nebo budou použity pro vlastní spotřebu. Projekt pomůže při snižování emisí skleníkových plynů pomocí obnovitelných zdrojů energie, která by jinak musela být získána pomocí intenzívního využití fosilních paliv, s nímž souvisí vznik CO2. Jedná se o projekt na zelené louce zaměřený na výrobu a využití větrné energie. Realizací projektu se dosáhne snížení emisí přibližně o 83 350 tCO2e ročně a nahrazení stávající elektrické energie v jižní rozvodné síti, kde je generována především spalováním fosilních paliv v tepelných elektrárnách.

Komplexní projekt větrné elektrárny společnosti TASMA-V2, Tamilnadu, Indie:

Projekt využití větrné energie, který zahrnuje instalaci 396 větrných turbín na výrobu energie v indickém Tamilnadu, je koordinován asociaci Tamilnadu Spinning Mills Association (TASMA-V2). Záměrem projektu je omezit emise skleníkových plynů a podpořit udržitelné využívání obnovitelných zdrojů energie (vítr) k výrobě elektrické energie při relativně nízkých požadavcích na investice do větrných turbín. Projekt vygeneruje přibližně 4 559,321 GWh elektřiny a za dobu 10 let sníží emise CO2 přibližně o 4 173 925 tCO2e. Bez tohoto projektu by bylo ekvivalentní množství elektřiny vytvořeno v elektrárnách připojených k jižní síti, ve kterých se využívají převážně fosilní paliva.

Interaktivní solární fotovoltaický projekt, Gujarat, Indie:

Společnost Louroux Bio Energia Limited (LBEL) realizovala ve městě Sujangadh, Taluka-Muli v okrese Surendranagar ve státu Gujarat projekt založený na 25MWh solární fotovoltaické technologii. LBEL je speciální organizační složka, která byla založená s cílem dalšího využití čisté energetické energie pro svou mateřskou společnost Ajanta Overseas Limited (99,995% podíl). Elektrická energie vyrobená projektem je exportovaná do oblastní elektrické rozvodné sítě a prodávaná společnosti Gujarat State Electricity Utility (Gujarat Urja Vikas Nigam Limited) na základě dohody o nákupu energie. Organizace LBEL se rozhodla pro projekt 25 MW Gujarat využít technologii tenké fólie.

Větrná elektrárna Killik WEPP, Tokat, Turecko:

Účelem elektrárny Killik WEPP je využít potenciálu větrné energie v Turecku a kompenzovat požadavky na energii prostřednictvím trvale udržitelného, ekologického a hospodárného způsobu. PEM Enerji A.Þ. (PEM) navrhuje instalaci elektrárny Killik WEPP s 40 MWh instalovaného výkonu v centrální čtvrti města Tokat. Killik WPP bude sestávat s 16 turbín o výkonu 2,5 MWh. Elektrárna Killik WPP bude připojena ke 154kV trafostanici Göbel pomocí přenosového kabelu o délce 15 km a elektřina bude dodána do turecké státní rozvodné sítě.

Plyn ze skládky Kocaeli (Turecko) pro výrobu elektřiny:

Cílem projektu je shromažďování plynu tvořeného převážně metanem a oxidem uhličitým, který se v současné době uvolňuje do atmosféry, a jeho využití jako paliva pro výrobu elektřiny. Elektřina vyrobená díky tomuto projektu bude dodávána do celostátní rozvodné sítě a nahradí elektřinu, která by se jinak musela vyrobit z fosilních paliv.

Projekt větrného parku Vader Piet, Aruba:

Větrný park Vader Piet se nachází na východním pobřeží ostrova Aruba. Ostrov tvoří součást nizozemských karibských ostrovů, leží nedaleko pobřeží Venezuely. Bude zde instalováno 10 větrných elektráren, každá s elektrickým výkonem 3 MW. Celkový elektrický výkon větrného parku bude 30 MW. Předpokládá se, že projekt větrného parku bude společnosti Water-en Energiebedrijf Aruba N.V dodávat 165 GWh elektřiny ročně (až 18 % celkové spotřeby elektrické energie ostrova). Předpokládá se, že projekt sníží emise skleníkových plynů zhruba o 195 255 mt ročně.

Omezování množství uhlíku

Emise vašeho vozového parku snižujeme prostřednictvím investic do certifikovaných projektů, které omezují emise CO2 do atmosféry. Dodržujeme přísné předpisy a protokoly a odstoupené uhlíkové povolenky klientů zveřejňujeme ve veřejném registru.