Úsilí o omezování množství uhlíku


Program Clean Advantage automaticky kompenzuje emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů tím, že investuje do pestré palety projektů opětovného zalesňování, alternativních energií, biomasy a dalších projektů, a to jak na lokální, tak na globální úrovni; tyto projekty se během roku mohou měnit s ohledem na využití, cenu a další faktory. Kromě těchto projektů spolupracujeme s organizací Arbor Day Foundation na výsadbě stromů a podpoře jejich certifikovaných projektů na snižování CO2. Tyto investice a partneři nám společně umožňují automaticky poskytovat udržitelná řešení pro společnost, zaměstnance a komunitu.

Lokální projekty

Projekt výsadby a obnovy zeleně – Tvrdonice, Česká republika

4. května 2018 vysázel Okrašlovací spolek Tvrdonice v Tvrdonicích nové stromy v oblasti zvané Výhonek. Výsadbu provedli členové spolku, kterým pomáhali děti z místní mateřské školy. Děti si jednotlivé stromy adoptovaly. Celkem bylo vysazeno sedm ořešáků a dva mechorosty. Děkujeme Nadaci partnerství za finanční podporu, Mateřské škole Tvrdonice za spolupráci a dalším dobrovolníkům, kteří nám s tímto významným projektem pomohli.

Projekt Brno Kníničky Hydro Power – Brno, Česká republika:

Vodní elektrárna Kníničky pod Brněnskou přehradou v Brně-Bystrci byla navržena jako špičkový zdroj určený k vykrývání zvýšené spotřeby elektrické energie v ranních a večerních špičkách. Má svislý turbogenerátor s Kaplanovou turbínou. Přestože maximální využitelný průtok turbíny dosahuje 22 m3/s, maximální využitelný průtok pro optimální provoz činí 17–18 m3/s. Instalovaný výkon elektrárny 3 100 kW se dosáhne při maximálním spádu.

Redukce invazivních a expanzivních druhů rostlin v Krkonošském národním parku – Česká republika:

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v České republice. Dnes se národní park zaměřuje hlavně na ochranu svých lesů a druhově bohatých luk. Invazivní druhy bohužel ohrožují zdraví určitých oblastí parku. Cílem projektu je tyto invazivní druhy odstranit a zlepšit tak zdraví luk a lesů v národním parku. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) organizuje profesionální hospodářské zásahy, které se zaměřují na všechny tyto invazivní druhy. Uplatněním svých rozsáhlých zkušeností s hubením invazivních či expanzivních druhů chce KRNAP odstranit jejich dopady na vybrané luční lokality. Letos na jaře bylo stanoviště projektu připraveno odborníkem na krajinu, staré stromy nepůvodních druhů byly vytěženy a nové stromy a rostliny budou vysázeny na podzim roku 2018.

Celosvětové projekty

Vysoké Tatry – projekt Zasaď strom make a home – Vysoké Tatry, Slovensko:

Od roku 2004 bylo ve Vysokých Tatrách bouřemi a evropským dřevokazným broukem lýkohubem matným zničeno na ploše 8 737 hektarů více než tři miliony stromů. V nedávných letech zničil tento brouk více než 2 254 000 stromů na ploše téměř 7 300 hektarů. K řešení tohoto ekologického a environmentálního problému byly v rámci projektu „Zasaď strom make a home“ pořádaného organizací ZASAĎ STROM vysázeny stromy v těch oblastech ve Vysokých Tatrách, které to nejvíce potřebují. V dubnu 2018 bylo díky partnerství s projektem Clean Advantage vysázeno dalších 1 050 nových smrků. Úžasné video z posledního sázení je ke shlédnutí zde.

Arboretum Banisko – Obnova historického sadu ovocných stromů, Slovensko

V severozápadní části města Brezno se nachází arboretum Banisko, starý sad s historickým významem, který je otevřený pro veřejnost. Organizace Brezno pro občany plánují veřejný sad ochránit a vylepšit provedením revitalizace starých ovocných stromů, výsadby nových ovocných stromů a zajištěním pravidelné údržby místa. Těchto aktivit se budou účastnit dobrovolníci pod dohledem odborníka na pěstování stromů. Dobrovolníci se také naučí, jak se osad starat, jak plánovat výsadbu nových stromů a uchránit oblast pro nadcházející generace návštěvníků z řad veřejnosti.

Projekt zalesňování – Podlaskie, Polsko:

Projekt zalesňování v severním Polsku, který prošel validací podle normy ISO 14064-2, má vytvořit původní smíšený les na nevyužívané zemědělské půdě v severním Polsku, která je bez lesních porostů již více než 50 let. Projekt probíhá na celkové ploše 4 823 ha soukromých pozemků, které byly dříve využívány k zemědělské výrobě a které jsou v současné době v zanedbaném stavu. Aktivity projektu zahrnují vysazení 24,2 milionu stromů na ploše 3 600 hektarů. Očekává se, že projekt během 40 let zvýší zásoby uhlíku prostřednictvím růstu biomasy a organického uhlíku v půdě přibližně o 10 730 tun uhlíku za rok, což odpovídá přibližně celkovému množství 429 000 tun uhlíku. Očekávaná likvidace CO2 za rok v rámci tohoto projektu se odhaduje na 37 500 tun CO2, což odpovídá přibližně 1 500 000 tunám CO2 během 40letého období, po které projekt poběží. Dalšími přínosy projektu zalesňování je vznik pracovních míst při výsadbě, zlepšení hydrologické retence, zvýšení biodiverzity a posílení odolnosti přírodního prostředí.


Down Arrow

Správní oblast Lipsko – Opětovné zalesňování, Německo:

V německé správní oblasti Lipsko dříve probíhala těžba uhlí, proto je tato oblast nyní zcela bez stromů a přirozených lesů. Opětovné zalesnění společností Arbor Day Foundation bude v konečném důsledku přispívat k ochraně celé oblasti před přívalovými dešti.

Projekt Lohberg 1/2 – Zachytávání metanu v uhelném dole – Dinslaken, Německo:

Tento projekt zachytává metan z nepoužívaných šachet 1 a 2 uhelného dolu Lohberg v Dinslakenu. Zachycený metan je poté využit k vytváření energie v celkovém množství 8,148 MW. Vytvořenou energií je potom zásobována veřejná rozvodná síť.

Zemědělský projekt Clear Plate – Maďarsko:

Základem tohoto programu je změna ve způsobu obdělávání půdy, tedy přechod od dosud užívaného běžného zpracování půdy k šetrným postupům obdělávání, které půdu méně narušují a vedou k nižším emisím. Patří sem ty formy šetrnějšího obdělávání, při kterých se při sklizni rostlinné zbytky ponechávají na povrchu půdy a umožňují uchovat vláhu. Cílem programu je také omezit užívání dusíkatých hnojiv a dalších chemických přípravků a částečně je nahradit organickými látkami: hnojivy na bakteriální bázi a na bázi řas. Použité komplexní hnojivo z listových řas může nahradit 50 kg dusíkaté aktivní látky, a tento zásah významně zlepšuje stabilitu dotčených ekosystémů. Celkový počet stran zapojených do projektu je 369, přičemž drobných zemědělců je 234. Plocha dotčená smlouvou: 79 249,6 ha, z níž 38 225,8 ha (48,3 %) obdělávají drobní zemědělci.

Projekt výsadby aleje v oblasti Várvölgy – Pilisborosjenő, Maďarsko:

Asociace Skupina 2097, nová místní skupina založená aktivními občany ve vesnici Pilisborosjenő severovýchodně od Budapešti, si za cíl stanovila ochranu oblíbené oblasti známé pod názvem Várvölgy (Údolí hradů). Kromě asi 500 m dlouhého úseku, který je pustý a obklopený zemědělskými pozemky vede tato oblíbená a malebná trasa mezi krásnými horami a levandulovými poli. Finance z tohoto programu podpořily výsadbu aleje podél tohoto úseku. 30 místních rodin, které se 5. května 2018 účastnily výsadby, získaly příležitost adoptovat vysazené stromy a dále tak dát najevo svou snahu o udržitelný rozvoj své komunity.

Projekt větrné elektrárny Thera II – Mosonmagyaróvár, Maďarsko:

Činnosti v rámci projektu zahrnují provoz pěti větrných turbín a dodávku čisté energie do maďarské elektrické rozvodné sítě. Projekt Thera II tak přispěje ke snižování emisí skleníkových plynů o odhadovaných 18 000 tun uhlíku, ke snížení emisí škodlivin spojených s provozem tepelných elektráren spalujících fosilní paliva (včetně oxidů SO2, NOx a prachových částic při výchozím scénáři/situaci, kdy nejsou podniknuta žádná opatření) a přispěje tak ke zlepšení stavu místního prostředí i k udržitelnému rozvoji Maďarska.

Projekt fotovoltaické elektrizační soustavy Ningxia Angli Lingwu, Čína:

V rámci projektu bude generována elektřina s využitím obnovitelných zdrojů ze solární fotovoltaické energie, která bude dodávána do distribuční soustavy NWPG, při současném nahrazení ekvivalentního množství elektřiny vyrobené elektrárnami na fosilní paliva připojených do NWPG. Instalovaný výkon projektu je 39 MWp (15 792 solárních modulů s kapacitou 190 W na jednotku, 150 264 solárních modulů s kapacitou 235 W na jednotku a 4 280 solárních modulů s kapacitou 240 W na jednotku) a snižuje se tak emise skleníkových plynů. Očekávána roční dodávka elektrické energie je 54 000 MWh, což přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů nahrazením části dodávek elektřiny z NWPG; koeficient využitelnosti (PLF) projektu činí 15,67 %. Projekt dosahuje snížení emise skleníkových plynů nahrazením ekvivalentního množství elektřiny dodávané z distribuční soustavy NWPG, ve které převládají elektrárny na fosilní paliva. Odhadované roční snížení emisí je 48 402 tCO2e.

Projekt Ecomapua Amazon REDD – Ilha de Marajo, Brazílie:

Tento projekt v oblasti východní Amazonie v Brazílii zabrání odlesňování na ploše 4 253,14 ha, projekt také předpokládá snížení emisí o 30 024 tun CO2 do konce roku 2018 a o 1 432 278 tun CO2 po celou 30letou dobu životnosti projektu. Obyvatelé oblasti jsou výrazně závislí na přírodních zdrojích. Aby projekt přispěl k jejich udržitelnému rozvoji, nabízí kurzy, kde se místní obyvatelé naučí žít bez vytěžování domácích dřevin.

Projekt kogenerace na bázi biomasy Henan Xinxiang 24 MW, Čína:

Projekt kogenerace na bázi biomasy Henan Xinxiang 24 MW je realizován v okrese Huixian města Sin-siang v čínské provincii Che-nan, za jeho implementací stojí společnost Xinxiang Tianjie Bio-Power Generation Co., Ltd. Projekt sestává z instalace dvou 12MW kogeneračních zařízení využívajících zbytkovou biomasu; zajišťuje výrobu elektřiny s výkonem 126 709 MWh/rok dodávané do sítě Central China Power Grid, výrobu tepla s výkonem 909 200 GJ/rok a využití zbytkové biomasy pro kogeneraci energie a tepla. Projekt nemá za cíl snížení emisí nahrazením tepla, dosáhne však snížení emisí skleníkových plynů nahrazením ekvivalentní elektrické energie vyráběné společností CCPG energií z kogeneračního zařízení využívajícího zbytkovou biomasu, což je spojeno s nižšími emisemi CO2. Snížením množství skladované zbytkové biomasy se navíc snižují emise CH4. Díky tomu se očekává, že projekt dosáhne snížení emise oxidu uhličitého o 123 858 tCO2e ročně.

Komplexní projekt větrné elektrárny společnosti KMSPL, Bangalore, Indie:

Smyslem projektu je využít dostupného potenciálu větrné energie. Projekt zahrnuje 49 větrných turbín s celkovým instalovaným výkonem 38,275 MWh. Projektu bude generovat přibližně 89,92 miliónů jednotek elektrické energie ročně, které budou prodávané státním elektrárnám nebo budou použity pro vlastní spotřebu. Projekt pomůže při snižování emisí skleníkových plynů pomocí obnovitelných zdrojů energie, která by jinak musela být získána pomocí intenzívního využití fosilních paliv, s nímž souvisí vznik CO2. Jedná se o projekt na zelené louce zaměřený na výrobu a využití větrné energie. Realizací projektu se dosáhne snížení emisí přibližně o 83 350 tCO2e ročně a nahrazení stávající elektrické energie v jižní rozvodné síti, kde je generována především spalováním fosilních paliv v tepelných elektrárnách.

Komplexní projekt větrné elektrárny společnosti TASMA-V2, Tamilnadu, Indie:

Projekt využití větrné energie, který zahrnuje instalaci 396 větrných turbín na výrobu energie v indickém Tamilnadu, je koordinován asociaci Tamilnadu Spinning Mills Association (TASMA-V2). Záměrem projektu je omezit emise skleníkových plynů a podpořit udržitelné využívání obnovitelných zdrojů energie (vítr) k výrobě elektrické energie při relativně nízkých požadavcích na investice do větrných turbín. Projekt vygeneruje přibližně 4 559,321 GWh elektřiny a za dobu 10 let sníží emise CO2 přibližně o 4 173 925 tCO2e. Bez tohoto projektu by bylo ekvivalentní množství elektřiny vytvořeno v elektrárnách připojených k jižní síti, ve kterých se využívají převážně fosilní paliva.

Interaktivní solární fotovoltaický projekt, Gujarat, Indie:

Společnost Louroux Bio Energia Limited (LBEL) realizovala ve městě Sujangadh, Taluka-Muli v okrese Surendranagar ve státu Gujarat projekt založený na 25MWh solární fotovoltaické technologii. LBEL je speciální organizační složka, která byla založená s cílem dalšího využití čisté energetické energie pro svou mateřskou společnost Ajanta Overseas Limited (99,995% podíl). Elektrická energie vyrobená projektem je exportovaná do oblastní elektrické rozvodné sítě a prodávaná společnosti Gujarat State Electricity Utility (Gujarat Urja Vikas Nigam Limited) na základě dohody o nákupu energie. Organizace LBEL se rozhodla pro projekt 25 MW Gujarat využít technologii tenké fólie.

Větrná elektrárna Killik WEPP, Tokat, Turecko:

Účelem elektrárny Killik WEPP je využít potenciálu větrné energie v Turecku a kompenzovat požadavky na energii prostřednictvím trvale udržitelného, ekologického a hospodárného způsobu. PEM Enerji A.Þ. (PEM) navrhuje instalaci elektrárny Killik WEPP s 40 MWh instalovaného výkonu v centrální čtvrti města Tokat. Killik WPP bude sestávat s 16 turbín o výkonu 2,5 MWh. Elektrárna Killik WPP bude připojena ke 154kV trafostanici Göbel pomocí přenosového kabelu o délce 15 km a elektřina bude dodána do turecké státní rozvodné sítě.

Plyn ze skládky Kocaeli (Turecko) pro výrobu elektřiny:

Cílem projektu je shromažďování plynu tvořeného převážně metanem a oxidem uhličitým, který se v současné době uvolňuje do atmosféry, a jeho využití jako paliva pro výrobu elektřiny. Elektřina vyrobená díky tomuto projektu bude dodávána do celostátní rozvodné sítě a nahradí elektřinu, která by se jinak musela vyrobit z fosilních paliv.

Projekt větrného parku Vader Piet, Aruba:

Tento větrný park se nachází na východním pobřeží ostrova Aruba a sestává z 10 turbín o celkovém instalovaném výkonu 30 MW. Větrný park „Vader Piet“ dodává do státní rozvodné sítě 126 000 MWh elektrické energie ročně, nahrazuje tak energii vyráběnou z fosilních paliv a podporuje přechod ostrova k využíváni obnovitelných zdrojů energie. Větrný park Vader Piet využívá hojných větrných zdrojů při východním pobřeží ostrova Aruba, a dodává tak do sítě energie s nulovými emisemi. V rámci projektu bylo nainstalováno deset turbín o kapacitě 3 MW, celkový instalovaný výkon je tedy 30 MW. Projekt přináší mnoho výhod jak ostrovu Aruba, tak i okolnímu světu. Omezením potřeby výroby elektrické energie z dovážených fosilních paliv se snížila závislost ostrova Aruba na cizích zdrojích energie, což posílilo jeho energetickou bezpečnost a soběstačnost. Větrná farma také přinesla pracovní příležitosti v oblasti a dále posílila místní ekonomiku přilákáním investic. Projekt snižuje emise skleníkových plynů odhadem o 152 783 tun CO2 ročně.

Omezování množství uhlíku

Emise vašeho vozového parku snižujeme prostřednictvím investic do certifikovaných projektů, které omezují emise CO2 do atmosféry. Dodržujeme přísné předpisy a protokoly a odstoupené uhlíkové povolenky klientů zveřejňujeme ve veřejném registru.