Úsilie o obmedzovanie množstva uhlíka


Program Clean Advantage automaticky kompenzuje emisie oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov tým, že investuje do pestrej palety projektov: opätovného zalesňovania, alternatívnych energií, biomasy a ďalších projektov, a to ako na lokálnej, tak na globálnej úrovni; tieto projekty sa počas roka môžu meniť s ohľadom na využitie, cenu a ďalšie faktory. Okrem týchto projektov spolupracujeme s organizáciou Arbor Day Foundation na výsadbe stromov a podpore ich certifikovaných projektov na znižovanie CO2. Tieto investície a partneri nám spoločne umožňujú automaticky poskytovať ekologicky udržateľné riešenia pre spoločnosť, zamestnancov a širokú verejnosť.

Lokálne projekty

Projekt Zasaď strom make a home vo Vysokých Tatrách:

Od roku 2004 bolo viac ako tri milióny stromov na ploche 8 737 hektárov poškodených búrkami a drevokazným podkôrnikom lykožrútom smrekovým vo Vysokých Tatrách. V nedávnych rokoch tento chrobák zničil viac ako 2 254 000 stromov na území takmer 7 300 hektárov. Na boj proti tomuto ekologickému a environmentálnemu problému sa v rámci projektu ZASAĎ STROM zasadili stromy v oblastiach vo Vysokých Tatrách, ktoré to najviac potrebujú. V apríli 2018 bolo vďaka partnerstvu Clean Advantage doplnených 1 050 nových smrekov. Môžete si pozrieť úžasné video poslednej udalosti výsadby.

Arborétum Banisko – obnova historického ovocného stromového arboréta, Slovensko:

Arborétum Banisko, ktorý sa nachádza v severozápadnej časti mesta Brezno, je starou a historickou dedinkou otvorenou pre verejnosť. Grant programu Clean Advantage zlepšil občianske združenie Brezno verejné ovocné sady obnovením starých ovocných stromov a výsadbou nových ovocných stromov zabezpečujúcich pravidelnú údržbu lokality. Na týchto aktivitách sa tiež zúčastnili dobrovoľníci vedený arboristami. Dobrovoľníci sa naučili, ako sa starať o ovocné sady, chrániť nové výsadby a zachovať priestor pre generácie návštevníkov.

Celosvetové projekty

Projekt výsadby stromov a obnovy zelene – Tvrdonice, Česká republika:

Dňa 4. mája 2018 zasadil Okrašlovací Spolek Tvrdonice nové stromy v lokalite Výhonekin Tvrdonice. Vysádzanie vykonali členovia združenia s pomocou detí z miestnej materskej školy. Deti si jednotlivé stromy adoptovali. Celkovo bolo vysadených sedem orechov a dva machy. Vďaka Nadácii pre partnerstvo za finančnú podporu, tvrdonickej materskej škole za spoluprácu a ďalšími dobrovoľníkmi, ktorí pomohli s týmto zmysluplným projektom.

Zníženie invazívnych a expanzívnych druhov rastlín v národnom parku Krkonoše – Česká republika:

Národný park Krkonoše je najstarším národným parkom v Českej republike. Dnes je park zameraný na zachovanie lesov a lúk bohatých na druhy. Invazívne druhy nanešťastie ohrozujú zdravie určitých oblastí parku. Cieľom tohto projektu je odstrániť tieto invazívne druhy na zlepšenie zdravia lúk a lesov národného parku. Správa Krkonošského národného parku (KRNAP) organizuje profesionálne manažérske zásahy zamerané na všetky tieto invazívne druhy. KRNAP chce využiť svoje rozsiahle skúsenosti s eradikáciou invazívnych alebo rozširujúcich sa druhov, aby eliminovali ich vplyv na vybrané lokality. Minulú jar bol miesto pre projekt pripravil krajinný architekt. Staré stromy nepôvodných druhov boli vyťažené a na jeseň roku 2018 budú vysadené nové stromy a rastliny.

Projekt vodnej elektrárne Brno – Kníničky – Brno, Česká republika:

Projekt vodnej elektrárne Kníničky pod Brnianskou priehradou v časti Brno – Bystrc bol určený ako špičkový zdroj určený na krytie zvýšenej spotreby elektrickej energie v raňajšej a večernej špičke. Je vybavený vertikálnou turbogenerátorovou sadou s Kaplanovou turbínou. Hoci maximálne použiteľný prietok turbíny je 22 m3/s, jej optimálna prevádzka je pri maximálnom použiteľnom prietoku 17 – 18 m3/s. Inštalovaná kapacita továrne 3 100 kW sa dosiahne pri maximálnej výške hlavy.

Projekt zalesňovania – Podlaskie, Poľsko:

Projekt zalesňovania v severnom Poľsku je projekt v súlade s normou ISO 14064-2 na vysadenie zmiešaných lesov na nevyužívaných poľnohospodárskych pozemkoch v severnom Poľsku, ktoré boli odlesňované viac ako 50 rokov. Aktivita projektu pozostáva z naplánovania 24,2 milióna stromov na 3600 ha. Bolo zvolené úverové obdobie 40 rokov a pozemok má zostať s trvalým lesným porastom minimálne 60 rokov. Zalesňovanie sa monitoruje ohľadne optimalizácie rastu a prežívania, zmierňovania potenciálnych zvratov uhlíka a zaistenie úspešného založenia lesov. Medzi vedľajšie výhody projektu zalesňovania patrí vytvorenie pracovných miest na výsadbu, zvýšené zachytávanie vody, rozšírená biodiverzita a zvýšená prirodzená odolnosť. 


Down Arrow

Správna oblasť Lipsko – Opätovné zalesňovanie, Nemecko:

V nemeckej správnej oblasti Lipsko skôr prebiehala ťažba uhlia, preto je táto oblasť teraz celkom bez stromov a prirodzených lesov. Opätovné zalesnenie v spolupráci so spoločnosťou Arbor Day Foundation bude v konečnom dôsledku prispievať k ochrane celej oblasti pred prívalovými dažďami.

Projekt Lohberg 1/2 – zachytávanie metánu z uhoľnej bane – Dinslaken, Nemecko:

Tento projekt zachytáva uhoľný banský plyn z odstavených šácht 1 a 2 bane Lohberg v meste Dinslaken. Zachytený metán sa potom využíva na výrobu energie o celkovom objeme 8,148 MW. Vyrobená energia je potom dodáva do verejnej elektrickej siete.

Poľnohospodársky projekt Čistý tanier – Maďarsko:

Tento program je založený na zmene kultivačných metód z konvenčného obrábania pôdy, ktoré sa stále používa na zachovanie spôsobov obrábania pôdy, ktoré spôsobuje menšie narúšanie pôdy a emisie ako konvenčné formy obrábania pôdy. Zahŕňa to tiež formy zníženého vplyvu systému obrábania pôdy, kde časť rastlinných zvyškov po zbere úrody zostáva na povrchu pôdy na jej ochranu a udržanie vlhkosti. Program sa tiež zameriava na zníženie využívania dusíkatých hnojív a iných chemických látok ich čiastočným nahradením organickým materiálom: hnojivami z baktérií a rias. Použitý komplex listového hnojiva z rias dokáže nahradiť 50 kg účinnej dusíkatej látky, a tento zásah výrazne zlepšuje stabilitu ekosystémov. Celkový počet zahrnutých zúčastnených strán v projekte je 369, z čoho 234 sú drobní majitelia. Kontrahovaná oblasť: 79 249,6 ha, z čoho 38 225,8 ha (48,3 %) kultivujú drobní majitelia.

Projekt plánovania cesty Várvölgy – Pilisborosjenő, Maďarsko:

Skupina 2097 Group Association, nová miestna skupina, ktorú tvoria aktívni občania v Pilisborosjenő, dedine severozápadne do Budapešti, sa zameriava na ochranu obľúbenej oblasti Várvölgy (hradné údolie). Táto malebná a obľúbená cesta vedie pozdĺž krásnych hôr a levanduľových polí, s výnimkou približne 500 m dlhej časti, ktorá je neprístupná a je obklopená poľnohospodárskymi pozemkami. Financovanie z programu podporilo vysádzanie stromovej aleje pozdĺž tejto časti. Tridsať miestnych rodín, ktoré sa zúčastnili na výsadbe 5. mája 2018, majú príležitosť adoptovať zasadené stromy, čím ďalej upevňujú svoj záväzok k trvalo udržateľnému zlepšeniu svojej komunity.

Projekt veternej elektrárne – Mosonmagyaróvár, Maďarsko:

Aktivita projektu pozostáva v prevádzke piatich veterných turbín a dodáva čistú energiu do maďarskej elektrizačnej sústavy. V dôsledku toho Thera II prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov znížením asi 18 000 ton uhlíka, znížením emisie znečisťujúcich látok spojených s prevádzkou tepelných elektrární využívajúcich fosílne palivá (vrátane SO2, NOx a prachu v základnom/obvyklom obchodnom scenári), a tak zlepšuje miestne prostredie a tiež udržateľný rozvoj Maďarska.

Projekt fotovoltaickej elektrizačnej sústavy Ningxia Angli Lingwu, Čína:

V rámci projektu bude generovaná elektrina s využitím obnoviteľných zdrojov zo solárnej fotovoltaickej energie, ktorá bude dodávaná do distribučnej sústavy NWPG, pri súčasnom nahradení ekvivalentného množstva elektriny vyrobenej elektrárňami na fosílne palivá pripojených do NWPG. Inštalovaný výkon projektu je 39 MWp (15 792 solárnych modulov s kapacitou 190 W na jednotku, 150 264 solárnych modulov s kapacitou 235 W na jednotku a 4280 solárnych modulov s kapacitou 240 W na jednotku) a znižujú sa tak emisie skleníkových plynov. Očakávaná ročná dodávka elektrickej energie je 54 000 MWh, čo prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov nahradením časti dodávok elektriny z NWPG; koeficient využiteľnosti (PLF) projektu činí 15,67 %. Projekt dosahuje zníženie emisie skleníkových plynov nahradením ekvivalentného množstva elektriny dodávanej z distribučnej sústavy NWPG, v ktorej prevládajú elektrárne na fosílne palivá. Odhadované ročné zníženie emisií je 48 402 tCO2.

Projekt Ecomapuá Amazon REDD – Ostrov Marajo, Brazília:

Tento projekt v oblasti Brazílie v regióne východnej Amazonky zabráni odlesňovaniu 4 253,14 ha a predpokladá sa, že do konca roka 2018 sa znížia emisie CO2 o 30 024 t a v priebehu 30-ročného trvania projektu o 1 432 278 t. Obyvatelia oblasti projektu silne závisia od prírodných zdrojov. S cieľom prispieť k ich trvalo udržateľnému rozvoju projekt poskytuje kurzy, ako sa živiť bez ťažby domáceho dreva.

Projekt kogenerácie na báze biomasy Henan Xinxiang 24 MW, Čína:

Projekt kogenerácie na báze biomasy Henan Xinxiang 24 MW je realizovaný v okrese Huixian mesta Sin-siang v čínskej provincii Che-nan, za jeho implementáciou stojí spoločnosť Xinxiang Tianjie Bio-Power Generation Co., Ltd. Projekt pozostáva z inštalácie dvoch 12MW kogeneračných zariadení využívajúcich zvyškovú biomasu; zaisťuje výrobu elektriny s výkonom 126 709 MWh/rok dodávanej do siete Central China Power Grid, výrobu tepla s výkonom 909 200 GJ/rok a využitie zvyškovej biomasy pre kogeneráciu energie a tepla. Projekt nemá za cieľ zníženie emisií nahradením tepla, dosiahne však zníženie emisií skleníkových plynov nahradením ekvivalentnej elektrickej energie vyrábanej spoločnosťou CCPG energie z kogeneračného zariadenia využívajúceho zvyškovú biomasu, čo je spojené s nižšími emisiami CO2. Znížením množstva skladovanej zvyškovej biomasy sa najviac znižujú emisie CH4. Vďaka tomu sa očakáva, že tento projekt dosiahne zníženie emisie oxidu uhličitého o 123 858 tCO2 ročne.

Komplexný projekt veternej elektrárne spoločnosti KMSPL, Bangalore, India:

Zmyslom projektu je využiť dostupný potenciál veternej energie. Projekt zahŕňa 49 veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom 38,275 MW. Projekt bude generovať približne 89,92 miliónov jednotiek elektrickej energie ročne, ktoré budú predávané štátnym elektrárňam alebo budú použité pre vlastnú spotrebu. Projekt pomôže pri znižovaní emisií skleníkových plynov pomocou obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by inak museli byť získané pomocou intenzívneho využitia fosílnych palív, s čím súvisí vznik CO2. Jedná sa o projekt na zelenej lúke zameraný na výrobu a využitie veternej energie. Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie emisií približne o 83 350 tCO2 ročne a nahradenie existujúcej elektrickej energie v južnej rozvodnej sieti, kde je generovaná predovšetkým spaľovaním fosílnych palív v tepelných elektrárňach.

Komplexný projekt veternej elektrárne spoločnosti TASMA-V2, Tamilnadu, India:

Projekt využitia veternej energie, ktorý zahŕňa inštaláciu 396 veterných turbín na výrobu energie v indickom Tamilnade, je koordinovaný asociáciou Tamilnadu Spinning Mills Association (TASMA-V2). Zámerom projektu je obmedziť emisie skleníkových plynov a podporiť udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov energie (vietor) k výrobe elektrickej energie pri relatívne nízkych požiadavkách na investície do veterných turbín. Projekt vygeneruje približne 4 559,321 GWh elektriny a za dobu 10 rokov zníži emisie CO2 približne o 4 173 925 tCO2. Bez tohto projektu by bolo ekvivalentné množstvo elektriny vyrobené v elektrárňach pripojených k južnej sieti, v ktorých sa využívajú prevažne fosílne palivá.

Interaktívny solárny fotovoltaický projekt, Gujarat, India:

Spoločnosť Louroux Bio Energia Limited (LBEL) realizovala v meste Sujangadh, Taluka-Muli v okrese Surendranagar v štáte Gujarat projekt založený na 25MWh solárnej fotovoltaickej technológii. LBEL je špeciálna organizačná zložka, ktorá bola založená s cieľom ďalšieho využitia čistej energetickej energie pre svoju materskú spoločnosť Ajanta Overseas Limited (99,995% podiel). Elektrická energia vyrobená projektom je exportovaná do oblastnej elektrickej rozvodnej siete a predávaná spoločnosti Gujarat State Electricity Utility (Gujarat Urja Vikas Nigam Limited) na základe dohody o nákupe energie. Organizácia LBEL sa rozhodla pre projekt 25 MW Gujarat využiť technológiu tenkej fólie.

Veterná elektráreň Killik WEPP, Tokat, Turecko:

Účelom elektrárne Killik WEPP je využiť potenciál veternej energie v Turecku a kompenzovať požiadavky na energiu prostredníctvom trvalo udržateľného, ekologického a hospodárneho spôsobu. PEM Enerji A.Þ. (PEM) navrhuje inštaláciu elektrárne Killik WEPP s 40 MWh inštalovaného výkonu v centrálnej štvrti mesta Tokat. Killik WPP bude pozostávať zo 16 turbín o výkone 2,5 MWh. Elektráreň Killik WPP bude pripojená k 154kV trafostanici Göbel pomocou prenosového káblu o dĺžke 15 km a elektrina bude dodaná do tureckej štátnej rozvodnej sieti.

Plyn zo skládky Kocaeli (Turecko) pre výrobu elektriny:

Cieľom projektu je zhromažďovanie plynu tvoreného prevažne metánom a oxidom uhličitým, ktorý sa v súčasnej dobe uvoľňuje do atmosféry, a jeho využitie ako paliva pre výrobu elektriny. Elektrina vyrobená vďaka tomuto projektu bude dodávaná do celoštátnej rozvodnej siete a nahradí elektrinu, ktorá by sa inak musela vyrobiť z fosílnych palív.

Projekt veterného parku Vader Piet, Aruba:

Táto veterná farma, ktorá sa nachádza na východnom pobreží Aruby v holandskom Karibiku, pozostáva z 10 turbín a má celkovú inštalovanú kapacitu 30 MW. Veterný park „Vader Piet“ každoročne dodáva do národnej siete 126 000 MWh elektrickej energie, čím nahrádza energiu vyrobenú z fosílnych palív a podporuje prechod ostrova na obnoviteľné zdroje energie. Veterný park Vader Piet využíva bohaté veterné zdroje na východnom pobreží Aruby na dodávku energie s nulovými emisiami do siete. V rámci projektu sa nainštalovalo desať turbín, každá s kapacitou 3 MW, s celkovým inštalovaným výkonom 30 MW. Projekt prináša pre Arubu aj pre širší svet mnohé prínosy. Znižovaním potreby výroby dovážanej elektrickej energie založenej na fosílnych palivách sa znižuje závislosť Aruby od zahraničných zdrojov energie, čím sa posilňuje jej energetická bezpečnosť a sebestačnosť. Veterná farma tiež zvyšuje regionálne pracovné príležitosti a ďalej posilňuje miestne hospodárstvo tým, že priťahuje investície. Tento projekt znižuje emisie skleníkových plynov o približne 152 783 ton CO2 za rok.

Obmedzovanie množstva uhlíka

Emisie vášho vozového parku znižujeme prostredníctvom investíc do certifikovaných projektov, ktoré obmedzujú emisie CO2 do atmosféry. Dodržujeme prísne predpisy a protokoly a odstúpené uhlíkové povolenky klientov zverejňujeme vo verejnom registri.