Úsilie o obmedzovanie množstva uhlíka

Program Clean Advantage automaticky kompenzuje emisie oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov tým, že investuje do pestrej palety projektov: opätovného zalesňovania, alternatívnych energií, biomasy a ďalších projektov, a to ako na lokálnej, tak na globálnej úrovni; tieto projekty sa počas roka môžu meniť s ohľadom na využitie, cenu a ďalšie faktory. Okrem týchto projektov spolupracujeme s organizáciou Arbor Day Foundation na výsadbe stromov a podpore ich certifikovaných projektov na znižovanie CO2. Tieto investície a partneri nám spoločne umožňujú automaticky poskytovať ekologicky udržateľné riešenia pre spoločnosť, zamestnancov a širokú verejnosť.

Lokálne projekty

Tree Planting and Revitalization of City Bike Path - Banská Bystrica, Slovakia

Výsadba stromov a revitalizácia cyklotrasy mesta – Banská Bystrica, slovenský

Partner: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCIBB)
Na jar roku 2019 bola vybudovaná cyklistická trasa spájajúca centrum mesta Banská Bystrica s predmestím Podlavice. Bohužiaľ počas výstavby bola značná časť brehovej vegetácie poškodená. OCIBB zadala vypracovanie projektovej štúdie na revitalizáciu priestoru. Na základe tejto štúdie dobrovoľníci vysadili v roku 2020 12 nových stromov na skrášlenie cyklistickej cesty, po ktorej bude oblasť revitalizovaná do parku.

Tree planting along a country road in Stefanova - Stefanova, Slovakia

Výsadba stromov na poľnej ceste v Štefanovej – Štefanová, Slovensko

Partner: Klub ochrancov zelene KOZEL
V novembri 2019 sa miestni obyvatelia, návštevníci, študenti základných škôl a dokonca aj starosta Vrboviec zhromaždili, aby vysadili 50 stromov pozdĺž poľnej cesty v Štefanovej. Stromy boli starostlivo vybrané pre utešenú miestnu krajinu regiónu Vrbov na západnom Slovensku. Patria sem letný dub, lipa malolistá, jabloň, javor poľný, čerešňa vtáčia, buk, brekyňa a lieska. Stromy dorastú tak, aby vytvorili krásnu a farebnú uličku a zároveň plnili svoje ekologické funkcie pre opeľovače a iné zvieratá.

High-Tatras-circle

Projekt Zasaď strom make a home vo Vysokých Tatrách

Od roku 2004 bolo viac ako tri milióny stromov na ploche 8 737 hektárov poškodených búrkami a drevokazným podkôrnikom lykožrútom smrekovým vo Vysokých Tatrách. V nedávnych rokoch tento chrobák zničil viac ako 2 254 000 stromov na území takmer 7 300 hektárov. Na boj proti tomuto ekologickému a environmentálnemu problému sa v rámci projektu ZASAĎ STROM zasadili stromy v oblastiach vo Vysokých Tatrách, ktoré to najviac potrebujú. V apríli 2018 bolo vďaka partnerstvu Clean Advantage doplnených 1 050 nových smrekov. Môžete si pozrieť úžasné video poslednej udalosti výsadby.

slovakia_epa_2018-circle

Arborétum Banisko – obnova historického ovocného stromového arboréta, Slovensko:

Arborétum Banisko, ktorý sa nachádza v severozápadnej časti mesta Brezno, je starou a historickou dedinkou otvorenou pre verejnosť. Grant programu Clean Advantage zlepšil občianske združenie Brezno verejné ovocné sady obnovením starých ovocných stromov a výsadbou nových ovocných stromov zabezpečujúcich pravidelnú údržbu lokality. Na týchto aktivitách sa tiež zúčastnili dobrovoľníci vedený arboristami. Dobrovoľníci sa naučili, ako sa starať o ovocné sady, chrániť nové výsadby a zachovať priestor pre generácie návštevníkov.

Celosvetové projekty

Tree planting - Vasvár

Výsadba stromov vo Vasváre

Partner: Združenie kroniky Vasvár
10 dobrovoľníkov vysadilo pôvodné ovocné stromy po celom meste Vasvár. Medzi vysadené odrody stromov patrí slivka, broskyňa, hruška, jabloň a čerešňa v celkovom počte 80 ovocných stromov.

Tree Planting - Krasnystaw, Poland

Výsadba stromov – Krasnystaw, Poľsko

Partner: Klub Gaja
V septembri 2019 sa zišlo okolo 100 ľudí, vrátane Klubu Gaja, miestnych obyvateľov, predstaviteľov obce a školskej mládeže, aby uskutočnili výsadbu stromov na trhovisku v Krasnystawe. Vysadili 4 veľké červené gaštany pre rozšírenie zelene na námestí a doplnenie kľačiaceho stromu, ktorý vyhral súťaž Strom roku 2018 v Poľsku.

Po výsadbe sa skupina zúčastnila vzdelávacieho workshopu zameraného na vytváranie biotopov pre divoké opeľovače. Školitelia Klubu Gaja spolu so študentmi a učiteľmi z miestnych škôl postavili 4 motýlie biotopy, ktoré budú umiestnené do školských záhradách a mestského parku.

Traditional garden - Battonya, Hungary

Tradičná záhrada v Battonya

Partner: Združenie miestnej histórie Fodor Manó
V novembri 2019 sa 30 dobrovoľníkov spojilo, aby zveľadili záhradu starého statku, vidieckeho domu Battonya, ktorý prevádzkuje Združenie miestnej histórie Fodora Manóa.

Vysadili sad 56 pôvodných ovocných stromov, 80 kríkov a 20 krov, a tak obyvateľom Battonyy predstavili pôvodné maďarské ovocné stromy. Miestne MVO a školy môžu teraz využívať záhradu ako priestor na oddych a aktivity. Prostredníctvom tohto projektu si teraz vidiecky dom zachováva staré tradície a zvyky a slúži mestu Battonya ako komunitný priestor.

The Alley of Liberty Tree Planting - Czech Republic

Výsadba stromov Aleje svobody – Česká republika

V novembri 2019 sa zišlo viac ako 450 ľudí, aby zasadili 132 ovocných stromov pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Viac ako kilometrová ulička ovocných stromov vedie teraz z Vestca do pražského Pottera. Medzi účastníkmi boli predstavitelia obcí, influenceri, podniky, mimovládne organizácie, miestne orgány, školy a verejnosť. Vysadili sa iba domáce druhy z dôvodu ich pozitívneho vplyvu na biodiverzitu. Po 60 rokoch sú tieto dve dediny opäť spojené.

Planting and Restoration of local vegetation - Velke Opatovice, Czech Republic

Výsadba a obnova miestnej vegetácie – Velké Opatovice, český

Partner: Obec Velké Opatovice
V novembri 2019 sa 10 členov miestnej komunity zúčastnilo na odstraňovaní inváznych drevín a obnove druhov pozdĺž cesty vedúcej z Velkých Opatovic na cintorín. Nepôvodné druhy boli odstránené a nahradené pôvodnými tradičnými odrodami ovocných stromov. Malé stromy sa vysadili tiež pri potoku, čím sa celkový počet vysadených stromov zvýšil na 15. Tento projekt bol realizovaný v spolupráci s magistrátom Velkých Opatovic a po konzultácii s mestským zastupiteľstvom.

National Tree Day Plantings - Silesia, Poland

Národná výsadba stromov – Sliezsko, Poľsko

Partner: Klub Gaja
V októbri 2019 sa pri príležitosti osláv Národného dňa stromov konali v Sliezsku v Katoviciach, Bielsku-Biale a Ustrońi tri podujatia týkajúce sa výsadby stromov. 186 účastníkov vysadilo spolu 225 stromov, kríkov a trvaliek. Školitelia Klubu Gaja uskutočnili semináre pre obyvateľov a školákov o ochrane klímy a biodiverzite. Skupina tiež postavila 31 domčekov pre divoký opeľujúci hmyz, ktoré boli inštalované na zelených verejných námestiach v troch oblastiach a v školských záhradách.

Greenery in Zsombó - Zsombó, Hungary

Zeleň v Zsombó

Partner: Spojenie pre združenie Zsombó
Uprostred osady Zsombó sa oblasť okolo telefónnej veže zmenila na krásny komunitný priestor. 50 členov miestnej komunity vysadilo stromy, kríky a celoročné kvety, celkovo viac ako 800 rastlín. Nový park má tiež umelé žulové slnečné hodiny, ktoré vyrobil miestny remeselník na základe plánov astronóma zo Zsombo.

Edible community garden - Kétsoprony, Hungary

Jedlá spoločenská záhrada – Kétsoprony, Maďarsko

Partner: Verejnoprospešné združenie PONT MI („Just us“)
V novembri 2019 sa zišla skupinka dobrovoľníkov, aby na hranici Kétsoprony uskutočnili projekt komunitnej záhradnej výsadby. Vysadili 44 pôvodných ovocných stromov a 80 kríkov, vrátane sliviek, hrušiek, čerešní, marhúľ a jabloní, ako aj trniek, divých ruží, egrešov a malinových kríkov. Prostredníctvom podobných projektov PONT MI plní svoj účel zachovania pôvodných zdrojov v komunite.

Datong River Tianwanggou Hydropower Station

Vodná elektráreň na rieke Datong v Tianwanggou

Projekt využíva hydrologické zdroje rieky Datong prostredníctvom výstavby vodného projektu typu run-of-river na výrobu elektriny s nulovými emisiami pre miestnu elektrickú sieť. Závod sa skladá z betónovej gravitačnej hrádze, splavu, kanálov, elektrárne a rozvodne.

*APX VCS Registry

Saint Nikola Wind Farm

Veterná farma sv. Nikoly

Projekt sa skladá z novej elektrickej stanice a 52 veterných turbín Vestas V90, každá s výkonom 3 MW. Výroba elektriny z obnoviteľného zdroja energie (veterné turbíny) prispeje k udržateľnému sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu. . Využívanie obnoviteľných zdrojov energie zlepší využitie miestnych energetických zdrojov.

*APX VCS Registry

RemTec International ODS Destruction Import Project #1

RemTec International ODS Destruction Import Project # 1

Projekt spočíva v dovoze pôvodnej súkromnej zásoby CFC-12 (R-12), látky poškodzujúcej ozónovú vrstvu (ODS), z Mexika do USA na zničenie spálením v zariadení Clean Harbors Environmental Services v El Dorado v Arkansase.

*Climate Action Reserve

Hyundai Steel Waste Energy Cogeneration Project

Projekt kogenerácie odpadovej energie z ocele Hyundai

Odpadové plyny vytvárané spoločnosťou Steel sa oceliarňou opätovne využívajú a zvyšok sa spotrebuje navrhovaným projektom. Prostredníctvom tohto projektu sa do elektrickej siete pošle približne 2 741 035 MW elektriny a para sa bude vyrábať a smerovať do spoločnosti Steel. Bez navrhovaného projektu bude zvyšok odpadových plynov emitovaný do atmosféry po spálení, elektrina vyrobená v navrhovanom projekte bude dodávaná do siete.

*APX VCS Registry

Wayang

Projekt geotermálnej energie Wayang Windu Fáza 2

Činnosťou projektu je výroba energie pomocou spoľahlivého a obnoviteľného zdroja namiesto výroby energie palivom / zdrojom, ktorý je intenzívnejší na skleníkové plyny. Projekt znižuje emisie skleníkových plynov presunom výroby elektriny z fosílnych palív čistým a obnoviteľným zdrojom energie.

*APX VCS Registry

Natural Gas Kothapeta India

Kombinovaná výroba elektriny na báze zemného plynu

Aktivitou projektu je elektráreň pozostávajúca z 2 x 140 MW turbín na zemný plyn, dvoch parných generátorov s rekuperáciou tepla a parnej turbíny s výkonom 165 MW. Jedná sa o projekt na zelenej lúke vyvinutý spoločnosťou Konaseema Gas Power Ltd, ďalej len KGPL, ktorý sa nachádza v okrese East Godavari v Andhra Pradesh v Indii.

*APX VCS Registry

Hubei Lichuan Hydropower

Vodná elektráreň Hubei Lichuan Longqiao

Tento projekt je vodná elektráreň, ktorá sa nachádza proti prúdu od rieky Yu, mesta Lichuan, Enshi Tujia a autonómnej prefektúry Miao, provincia Hubei, P. R. Čína. Celkový inštalovaný výkon projektu je 60 MW (30 MW × 2) s ročným čistým zdrojom energie 168 020 MWh.

*APX VCS Registry

BAESA Project

Projekt BAESA

Aktivita projektu znižuje emisie skleníkových plynov (GHG) využívaním obnoviteľných zdrojov energie a využívaním čistej technológie, čím sa zabráni výrobe elektriny zo zdrojov fosílnych palív s následnými emisiami CO2, ktoré by sa generovali v prípade realizácie projektu. neexistoval. Projekt vyrába elektrinu z čistých a obnoviteľných zdrojov.

*APX VCS Registry

Kumkoy Hydroelectric

Hydroelektrická elektráreň Kumkoy

Vodná elektráreň Kumkoy, Samsun je skutočný projekt typu odtokovej rieky s kapacitou 17,50 MW. Očakáva sa, že projekt každý rok vyprodukuje 49 205 ton VCU označených značkou Social Carbon.

*APX VCS Registry

Kepezkaya Hydroelectric

Projekt vodnej elektrárne Kepezkaya

Tento projekt je odtokovou riekou, ktorá je postavená nad riekou Göksu v tureckej provincii Karaman. Odhaduje sa, že projekt vyrobí v priemere 107 587 MWh elektrickej energie za rok. Projekt podporuje okolité komunity poskytovaním zavlažovacej vody zo strany od vrchného rybníka a poskytovaním pomoci orgánom pri navrhovaní väčších zavlažovacích projektov.

*APX VCS Registry

Nanjing Jinling Natural Gas

Nanjing Jinling Grid Pripojený projekt elektrárne na kombinovaný cyklus so zemným plynom

Tento projekt je závod na výrobu elektriny napájaný zo siete na zemný plyn, ktorý postavila, vlastní a prevádzkuje spoločnosť Huaneng Nanjing Jinling Power Generation Co. Ltd. Navrhovaný projekt dodá ročne do elektrickej siete Jiangsu približne 2 716 000 MWh elektriny.

*APX VCS Registry

Nanjing Jinling Natural Gas

Projekt veternej farmy CGN Vnútorné Mongolsko Zhurihe fázy I

Cieľom projektu je výroba obnoviteľnej elektriny pomocou veterných zdrojov a predaj vyprodukovanej produkcie do severočínskej energetickej siete (NCPG). Stránka projektu má bohaté veterné zdroje. Bolo prijaté rozhodnutie nainštalovať celkovo 25 veterných turbín, každá s menovitým výkonom 2 000 kW.

*APX VCS Registry

CGN Inner Mongolia Zhurihe Phase II Wind Farm Project

Projekt veternej farmy CGN Vnútorné Mongolsko Zhurihe fázy II

Činnosťou projektu je výroba energie pomocou spoľahlivého a obnoviteľného zdroja namiesto výroby energie palivom / zdrojom, ktorý je intenzívnejší na skleníkové plyny. Projekt znižuje emisie skleníkových plynov presunom výroby elektriny z fosílnych palív čistým a obnoviteľným zdrojom energie.

*APX VCS Registry

Chongqing Hydropower

Projekt vodnej energie v okrese Chongqing Youyang Youchou

Navrhovaným projektom boli nainštalované dve vodné turbíny s jednotkovým výkonom 60 MW, ktoré poskytujú celkový inštalovaný výkon 120 MW. Očakáva sa, že ročne dodaná elektrina do CCPG navrhovaným projektom bude 390 000 MWh.

*APX VCS Registry

Chongqing Chengkou County Bashan Hydropower Station Project

Projekt vodnej elektrárne Chongqing Chengkou v okrese Bashan

Navrhovaným projektom boli nainštalované dve vodné turbíny s jednotkovým výkonom 70 MW, ktoré poskytujú celkový inštalovaný výkon 140 MW. Očakáva sa, že ročne dodaná elektrina do CCPG navrhovaným projektom bude 448 920 MWh.

*APX VCS Registry

Damlapinar Hydroelectric Power Plant Project

Projekt vodnej elektrárne Damlapinar

Projekt produkuje približne 44 292 ton CO2e ročne. Okrem toho projekt podporuje miestnu komunitu poskytovaním zavlažovacej vody. Pred projektom miestni obyvatelia zavlažovali svoje záhrady čerpaním vody z rieky pomocou elektrických vodných čerpadiel poháňaných naftovým generátorom.

*APX VCS Registry

China Guangdong Shenzhen Qianwan LNG generation project

Projekt generovania LNG v Číne Guangdong Shenzhen Qianwan

Projekt Qianwan LNG Generation (QLGP) je vysoko efektívne zariadenie na LNG (skvapalnený prírodný plyn) CCGT (plynová turbína s kombinovaným cyklom). Elektrická energia vyrobená pomocou QLGP následne vytlačí výrobu energie z uhoľných tepelných elektrární a zníži emisie CO2 v China Southern Power Grid (CSPG).

*APX VCS Registry

Coolgas India ODS Project 1

Projekt ODgas Coolgas India 1

Aktivita projektu spočíva v zbere a likvidácii látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, čo vedie k čistému zníženiu emisií ekvivalentu CO2. Spoločnosť Coolgas zakúpila a doviezla päť ISO tankov R-12 od spoločnosti SRF Limited, z ktorých každý obsahoval 15 metrických ton látky.

*APX VCS Registry

Amazon

Projekt Ecomapuá Amazon REDD – Ostrov Marajo, Brazília:

Tento projekt v oblasti Brazílie v regióne východnej Amazonky zabráni odlesňovaniu 4 253,14 ha a predpokladá sa, že do konca roka 2018 sa znížia emisie CO2 o 30 024 t a v priebehu 30-ročného trvania projektu o 1 432 278 t. Obyvatelia oblasti projektu silne závisia od prírodných zdrojov. S cieľom prispieť k ich trvalo udržateľnému rozvoju projekt poskytuje kurzy, ako sa živiť bez ťažby domáceho dreva.

*APX VCS Registry

Aruba-Update

Projekt veterného parku Vader Piet, Aruba

Táto veterná farma, ktorá sa nachádza na východnom pobreží Aruby v holandskom Karibiku, pozostáva z 10 turbín a má celkovú inštalovanú kapacitu 30 MW. Veterný park „Vader Piet“ každoročne dodáva do národnej siete 126 000 MWh elektrickej energie, čím nahrádza energiu vyrobenú z fosílnych palív a podporuje prechod ostrova na obnoviteľné zdroje energie. Veterný park Vader Piet využíva bohaté veterné zdroje na východnom pobreží Aruby na dodávku energie s nulovými emisiami do siete. V rámci projektu sa nainštalovalo desať turbín, každá s kapacitou 3 MW, s celkovým inštalovaným výkonom 30 MW. Projekt prináša pre Arubu aj pre širší svet mnohé prínosy. Znižovaním potreby výroby dovážanej elektrickej energie založenej na fosílnych palivách sa znižuje závislosť Aruby od zahraničných zdrojov energie, čím sa posilňuje jej energetická bezpečnosť a sebestačnosť. Veterná farma tiež zvyšuje regionálne pracovné príležitosti a ďalej posilňuje miestne hospodárstvo tým, že priťahuje investície. Tento projekt znižuje emisie skleníkových plynov o približne 152 783 ton CO2 za rok.

Yiyang

Projekt vodnej energie Yiyang Xiushan

Aktivita projektu dodáva elektrinu do stredočínskej energetickej siete (CCPG) prostredníctvom provinčnej energetickej siete Hunan. Očakáva sa, že činnosť projektu nahradí časť elektrickej energie v CCPG, ktorej dominujú uhoľné elektrárne, aby sa znížili emisie skleníkových plynov (GHG). Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov bude 243 043 tCO2e. Hlavným účelom aktivity projektu je výroba elektriny pomocou obnoviteľných zdrojov energie na podporu trvalo udržateľného rozvoja miestneho regiónu s environmentálnymi a ekonomickými výhodami.

*APX VCS Registry

CECIC HKC Gansu Changma Wind Power project

Projekt veternej energie CECIC HKC Gansu Changma

Projekt zahŕňa výstavbu a prevádzku veternej farmy s výkonom 201 MW, ktorá sa nachádza na juhozápade okresu Yumen v provincii Gansu. Vyrobená elektrina čiastočne nahradí elektrinu, ktorá sa v súčasnosti vyrába z konvenčných tepelných elektrární na fosílne palivá pripojených k sieti, a zároveň zníži emisie o 430 588 tCO2 ročne. Očakáva sa, že projekt prinesie rôzne výhody pre spoločnosť aj pre životné prostredie.

*APX VCS Registry